BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR。
Aprendizado

BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR。


BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR。
使命:

被全球认可作为一种研究工具,评估和协作许多社会,经济,历史,广义的知识。休闲供给,意见,讨论,UPS在教学方式民主,自由,致力于提高全社会全纳教育的人,公民的范围内的更大的责任感。教育知识将会为用户带来显著知识构成全球各国共享,意见在法律领域以及在教育和文化领域。每个的重要性,他们的文化,他们在寻找生活和主要寻求人类进化的方式。愿景:

告知世界的社会,为了提高通过教育和素质培养的社会。这里最重要的是人的尊严,可持续发展,团结人民和国家,文化,和谐,诚信和透明的。组织中的博客要合作,构建覆盖全球的社会质量社会既经济基础和社会política.Dentro空间视图,不分种族,宗教和政治制度,我们都是人类和我们需要大量的协作和职业道德的行为。解决的整体性和持续的基础知识,使我们可以有一个更人性化和关怀的全球社会。


真诚的,

组织者博客SUPERPSICOEDUCADOR,何塞·路易斯·特谢拉·达席尔瓦,教授,教师,督学,教育专家,学校管理,教育心理学家,在企业和公共教育学,教育博士生的专家。loading...

- Superpsicoeducador · Estatísticas Da Visão Geral 26/08/2016
SUPERPSICOEDUCADOR  ·  Estatísticas da visão geral Principais origens de tráfego - superpsicoeducador.blogspot.com |www.google.com.br | superpsicoeducador.blogspot.com.br ...

- Blogger Superpsicoeducador
BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR Visualizações de página de hoje489Visualizações de página de ontem1.847Visualizações de página do mês passado47.992Histórico de todas as visualizações de página1.143.502 Gerenciar o rastreamento das suas exibições...

- Blogger Superpsicoeducador.
BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR. Nhiệm vụ: Để được công nhận là một công cụ nghiên cứu, thẩm định và hợp tác với nhiều xã hội, kinh tế, lịch sử, kiến ​​thức tổng quát trên toàn cầu. cung cấp...

- Blogger Superpsicoeducador.
BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR. Mission: To be recognized as a research tool, evaluation and collaboration to many social, economic, historical, generalized knowledge globally. leisure supply, opinions, discussions, ups the way of teaching in a democratic,...

- Feliz Natal A Todos.
FELIZ NATAL A TODOS. NÓS DO BLOGGER SUPERPSICOEDUCADOR DESEJAMOS DESDE JÁ , UM BELÍSSIMO NATAL PARA TODOS, COM PAZ , SEGURANÇA E SERENIDADE. E QUE TUDO QUE SEJA REPLETO DE AMOR, FUNDAMENTO MAIOR PARA EXPLICAR A EXISTÊNCIA HUMANA NA TERRA E EM OUTROS...Aprendizado
.